Verktyg & metoder

Förändringsverktyg för strategiskt mångfaldsarbete

DIVE (Diversity Toolbox) 
Verktyget DIVE – Diversity Toolbox, vägleder, steg för steg, i hur arbetsgivare genom ett strategiskt mångfaldsarbete kan nå sina verksamhetsmål. Oavsett om man som arbetsgivare väljer att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion och trosuppfattningar eller etnicitet, tar DIVE ett helhetsgrepp utifrån organisationens identifierade behov. Verktyget stödjer organisationer, inte bara i vad som behöver göras, utan också i hur man framgångsrikt kan genomföra sitt mångfaldsarbete.DIVE_infoblad

Kvalitetssäkringsverktyg för strategiskt mångfaldsarbete

FEED (Framework for Excellence in Equality and Diversity)

En fråga många arbetsgivare ställs inför är hur man kan försäkra sig om att mångfaldsarbetet verkligen ger en positiv inverkan på organisationens verksamhetsresultat. Mångfaldsmodellen FEED (Framework for Excellence in Equality and Diversity) är en självutvärderingsmodell som ger mångfaldsarbetet struktur och systematik. Genom modellen skapas förutsättning för ett ständigt förbättringsarbete som kontinuerligt följs upp, utvärderas och förbättras.

Hållbarhetskortleken
– ett nationellt CSR-koncept
Förankring och dialog är nyckeln till en sund och hållbar organisation som lever sin värdegrund. Det saknas inte verktyg för att utvärdera och målsätta företags CSR-arbeten. Men många brottas med hur hållbarhetsambitionen på bästa sätt ska integreras i det dagliga arbetet. För att möta upp behovet har vi tagit fram hållbarhetskortleken där en temperaturmätning kombineras med förankring och utvecklingsarbete. Hållbarhetskortleken

Skolmaterial CSR, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter
Vi har utarbetat ett stort antal verktyg och filmer för att stödja lärare och elever i att arbeta med hållbar utveckling. Vi har bland annat tagit fram ett material för UF-studenter som stöd i hur de ska integrera CSR i sina UF-företag, ett material för att lärare och elever ska kunna ta tempen på hur hållbar just deras skola är m.fl. För mer information se www.hallbarskola.se